mapatatarhome                             

 

 

 

 

 

  על המתמטיקה

 

  אלגברה

 

  טריגונומטריה

  מתמטיקה - מבוא
  השלמים, פיתגורס, המשבר
  גיאומטריה - הבסיס
  קבוצות - סופיות, אין סופיות
  פרדוכסים
  משפט גודל
  מתמטיקה -  מדע עם סתירות?
  זנון - הפרדוכס

 

 

  בסיס
  פעולות בביטויים
  פרוק לגורמים
  פתירת משוואות
  משוואות אי רציונליות
  משוואות פרמטריות
  בעיות ממעלה ראשונה
  בעיות תנועה
  בעיות אחוזים-תערובת

 בעיות הספק
  חלוקת פולינומים
  אי שוויונים
  פונקציה ריבועית
  חוקי ויאטה
  אינדוקציה
  משוואות/אי שוויונים מעריכיים
  לוגריתמים
  גידול ודעיכה
  סדרות
  מספרים מרוכבים

 

  משפטים בגיאומטריה
  הפונקציות הטריגונומטריות

  חישוב שטח משולש בעזרת sin

  הרחבת הפונ. הטריגונומטריות
  תכונות הפונקציות
  זוויות מיוחדות
  זהויות טריגונומטריות
  משוואות טריגונומטריות
  משפט הסינוסים
  משפט הקוסינוסים
  תכונות במשולש

 

 

 

 

 

  חדו"א

 

  הנדסת מרחב

 

  גיאומטריה אנליטית

  פונקציות
  גבולות
  נגזרות
  משיק
  חקירת פונקציה

  נקודות פיתול - קעירות
  פונקציה הפכית ושורש
  גרף פונקציה וההפכית
  שאלות מקסימום/מינימום
  פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
  פונקציות טריגונומטריות
  אינטגרלים

  אינטגרל-פונ' טריגונומטריות

 

  הכרות

  משפטים

  גופים במרחב
  מנסרה
  גליל
  פירמידה

 

מערכת צירים

נקודת אמצע בקטע

  4-3 יח"ל:
  נקודה
  ישר
  בין ישרים
  מעגל
  5 יח"ל
  נקודה
  ישר
  מעגל
  פרבולה

  היפרבולה
  מקומות גיאומטריים

 

 

 

 

 

  וקטורים

 

  וקטורים - המשך

 

  גיאומטריה

  וקטור גיאומטרי - הכרות
  פעולות
  הוכחות גיאומטריות
  וקטור אלגברי - הכרות
  פעולות
  תלות לינארית
  אורך וקטור
  זווית בין וקטורים
  מכפלה סקלרית - גיאומטרית
  מכפלה סקלרית - אלגברית
  ישר - הצגה פרמטרית
  מפרמטרית לאלגברית וההיפך
  בין ישרים: זווית ומצב
  מישור: הצגה אלגברית
  מישור: הצגה פרמטרית

 

  משוואת מישור לפי 3 נקודות
  מישור: מפרמטרית לאלגברית
  מישור: מאלגברית לפרמטרית
  בין ישר ומישור
  בין שני מישורים
  מרחק בין נקודה וישר
  מרחק בין נקודה ומישור
  משפט יחידות הצגה
  משפט ישר מאונך למישור
  תרגיל בגרות

 

  100 משפטים

  הדרכה לכתיבת הוכחה גיאומטרית
  הגדרות

  זוויות צמודות-זוויות קדקודיות

  משולשים

  משולשים חופפים

  משולש שווה שוקיים

  דלתון

  צלעות וזוויות במשולש

  מקבילים

  מרובעים

  קטע אמצעים

  קווים מיוחדים + במשולש

  מעגל

  פרופורציה ודמיון

math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות

 

  תוכנות ואתרים   

      מדריכים לתוכנות מתמטיות   
    Geogebra   
  Graph   
 
Deadline   
     
אתרים   
 
אתרים לשיפור לימוד והוראה   
    
אתרים מתמטיים   

 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math