mapatatarcontactsoftwarefouromWho we rHelphome                                           

 

 

 

 

                     

בסיס

 
                  &         שברים - חזרה  
                & &     2 1 שורש ריבועי  
                  &

 

 

 

 

דברים שעל פה

 
                & &     2 1 ערך מוחלט  
                               
                     

פעולות חשבון בביטויים אלגבריים

 
                  &           1 מבוא  
                  &           1 חיבור (שבר)  
                  &           1 חיסור (שבר)  
                              1 כפל  
                              1 חילוק  
                               
                           

פרוק לגורמים

 
              & & &       3 2 1 מבוא  
& & 2 1 גורם משותף
& 1 חלוקה לקבוצות
                          3 2 כפל מקוצר-הוכחות  
            & & & &     4 3 2 1 כפל מקוצר  
& 1 טרינום
                               
                         

פתירת משוואות

 
                              1

מבוא

 
                                   

משוואות ממעלה ראשונה

                & &         2 1 הצבה  
                & &         2 1 השוואת מקדמים  
                                   

משוואות ממעלה שנייה

                              1 מבוא  
                              1 פתרונות  
                              1 מספר הפתרונות  
                                     

משוואות אי רציונליות

                & &     4 3 2 1 תרגילים  
                                   
               

משוואות פרמטריות מעלה ראשונה

 
                  &           1 קביעת נושא  
              & & &       3 2 1 נעלם אחד  
                & &         2 1 שני נעלמים  
                   

בעיות-משוואה ממעלה ראשונה

 
                            2 1 נעלם אחד  
                  &           1 בעיות גיל  
                               

בעיות תנועה

 
            & & & &     4 3 2 1 כרות         לא תקין(  
                  &           1 שונות  
                & &         2 1 מבגרות 4 יח"ל  
                  &         2 1 מבגרות 5 יח"ל  
                                     
                     

אחוזים-תערובת

 
& & 2 1 הכרות
                            2 1 נוסחת קסם  
                  &           1 תמורת האחוז  
                & &         2 1 גודל יסודי  
                  &           1 אחוז  
                  &           1 סיכום  
                              1 אחוז - 4 יח"ל  
                                     
                                בעיות הספק  
                & &         2 1 הכרות  
                & &         2 1 מילוי / ריקון  
                  &           1 מילוי - 4 יח"ל  
                  &         2 1 מילוי - 5 יח"ל  
                              1  דרכים - הספק  
                & &         2 1 שאלת 5 יח"ל  
                                   
                         

פולינומים

 
                            2 1 חלוקה  
                                     
                         

אי  שוויונים

 
              & & &       3 2 1 הכרות  
                & &         2 1 מעלה  ראשונה  
                  &       3 2 1 מעלה  שניה  
              & & &       3 2 1 מעלה שניה  
                      4 3 2 1 מעלה  גדולה  מ 2  
              & & & & &   5 4 3 2 1 ערך  מוחלט  
                                   
                       

חקירת פונקציה ריבועית

              43 2 1       &     4 3 2 1 מבוא  
& & 4 3 2 1 חקירה
              & &         2 1 משאלוני בגרות  
                                   
                     

שורשי משוואה ריבועית

 
              & & & & &   5 4 3 2 1 חוקי ויאטה  
            & & & &     4 3 2 1 פתרונות וסימנם   
                                   
                         

אינדוקציה

 
                  &       3 2 1 נוסחאות סכום  
                & &         2 1 איבר משתנה  
                            2 1 הוכחת  חילוק  
                              1 זוגי–אי  זוגי  
                 

&

      3 2 1 אי שוויונים  
                 

&

      3 2 1 איבר משתנה  
2 1 חוק נסיגה
                                     
                 

משוואות/אי שוויונים  מעריכיים

 
& & & & 4 3 2 1 כללי חזקות
& & & 4 3 2 1 כללי חזקות
                  &         2 1 סיכום כללים  
              & & &       3 2 1 משוואות  
                  &       3 2 1 משוואות  
                &     4

3

2 1 אי שוויונים  
                            2 1 משאלוני 4 יח"ל  
                            2 1 משאלוני 5 יח"ל  
                             
                         

לוגריתמים

 
                        4 3 2 1 הכרות  
                          3 2 1 חוקי הלוגריתמים  
                              1 החוקים טועים?  
                &           2 1 ביטויים  
                        4 3 2 1 משוואות  
                        4 3 2 1 מעבר בסיס  
                              5 משוואות  
                            2 1 משאלוני 4 יח"ל  
                            2 1 משאלוני 5 יח"ל  
              & & &       3 2 1 אי שוויונים  
                  &           1 חידות  
              & & &       3 2 1 אי שוויונים  
              & & &       3 2 1 5 יחל  
                                   
                   

סדרות

 
                  &     N 3 2 1 מבוא  
            & & & &     N N N N סכום איברים
                                   
                                סדרה חשבונית  
              & & &       3 2 1 הכרות  
            & & & &     4 3 2 1 איבר כללי הכרות  
                  &           1 מספרים-מבוא  
              & & &       3 2 1 מספרים  
                & &         2 1 שאלות  
                & &         2 1 איברים במקום זוגי/אי זוגי  
                & &         2 1 הוכחות  
              & & &     4 3 2 1 סכום איברים  
                  &           1  מקום זוגי/איזוגי  
                                   
                          סדרה הנדסית  
              & & &       3 2 1 הכרות  
            & & & &     4 3 2 1 האיבר הכללי  
                          3 2 1 סכום  
                                   
                                חוק נסיגה  
              & & &       N N N הכרות  
& & 2 N בעיות ראשונות
                & &         N N משאלוני 5 יח"ל  
                                   
                                גידול ודעיכה  
                          3 2 1 הכרות  
                & &         2 1 M0  מציאת  
                                   
                        סדרה הנדסית אינסופית  
                & &         N N מבוא  
                  &         N N שברים מחזוריים  
                              N תרגילים  
                                   
ההפרשים יוצרים סדרה
                & &         N N חשבונית/הנדסית  
                         

מספרים  מרוכבים

 
                          3 2 1 הכרות  
                            2 1 פעולות חשבוניות  
                        4 3 2 1 המישור של גאוס  
                              1 גאוס-4 פעולות  
                            2 1 משפט דה מואבר  
                              1 שאלות בגרות  
                            2 1 מעריך שיברי  
                              1 שורשי היחידה  
                              1 תרגול  
   
                                       
math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות

 
   
   

 

 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math