mapatatarcontactsoftwarefouromWho we rHelphome                              

 

 

 

 

 

  & & מושגי יסוד ומשפטים לפי רשימת המפמ"ר
      ישומונים למשפטים בגיאומטריה

 

          1           כתיבת הוכחה גיאומטרית
                             
                          הגדרות
        & & & &   5 4 3 2 1 מושגי יסוד ואקסיומות  
  & 1 מהו מקום גיאומטרי
  זוויות צמודות-קדקדיות
  & & 2 1 הגדרות ותרגילים
                            משולשים
            & &         2 1 הכרות  
                                           חפיפה
                            &           1 משולשים חופפים  
                        & & &       3 2 1 משפט חפיפה ראשון  
                        & & &       3 2 1 משפט חפיפה שני  
                        & & &       3 2 1 משפט חפיפה שלישי  
                            &           1 משפט חפיפה רביעי  
                                             
                                         

משולש שווה שוקיים

                        & & &       3 2 1 הגדרה ותכונות  
                          & &         2 1 משפט הפוך  
                                           
                                         

  דלתון

                        & & &       3 2 1 הדלתון  
                                             
                                         

צלעות וזוויות במשולש

                          & &         2 1 זווית חיצונית  
                            &           1 צלעות מול זוויות  
                            &           2 שתי צלעות במשולש  
                                             
                                          מקבילים
                        & & &       3 2 1 מבוא  
                        & & &       3 2 1

אקסיומת המקבילים

 
                          & &         2 1 סכום הזוויות במצולע  
                            &           1 מסקנות  
                                             
                                          מרובעים
                      & & & &     N N N N מקבילית  
                        & & &       N N N מעוין  
                          & &         N N מלבן  
                            &           N ריבוע  
                          & &         N N טרפז  
                                             
                                          קטע אמצעים
                          & &         N N משולש  
                          & &         N N טרפז  
                                             
                                      קווים מיוחדים במשולש
                            &           N מפגש תיכונים במשולש  
                          & &         N N חוצי זווית  
                          & &         N N אנכים אמצעיים  
                          & &         N N מרכז מעגל חוסם/חסום  
                            &           N מפגש גבהים במשולש  
                                             
                                          מעגל
                            &           N הכרות  
                        & & &       N N N זווית מרכזית  
                            &           N ממרכז המעגל למיתר  
                                             
                                          פרופורציה ודמיון
                            &           1 הכרות  
                        & & &       3 2 1 משפט תאלס  
                                        1  דמיון משולשים  
                      & & & &     4 3 2 1 משפטי דמיון  
                          & &     4 3 2 1 משולשים דומים  
                            &           1 יחס שטחים  
                          & &         2 1 תרגילים  
                            &           1 מבגרות 4 י"ל  
                            &           1 מבגרות 005  
                                             
 
math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות

   
     
     

 

 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math