mapatatarcontactsoftwareWho we rHelphome                           

 

 

 

 

 

& &

2

1

הכרות וקטור גיאומטרי

                              & &       4 3 2 1

פעולות בוקטורים גיאומטריים

 
                                &           2 1 כפל וקטור בסקלר (גיאומטרי)  
& 3 2 1 הוכחות גיאומטריות
                                &         3 2 1

הכרות וקטור אלגברי

 
                                &         3 2 1 פעולות וקטור אלגברי  
                                &           2 1 חלוקת קטע-אלגברי וגיאומטרי  
                                            2 1 ביטוי ישר באמצעות וקטור -אלגברי וגיאומטרי  
  &   3 2 1 תלות לינארית
                                              1 אורך וקטור  
& 1 זווית בין וקטורים  ׁ(גיאומטרי)
& 3 2 1 מכפלה סקלרית-גישה גיאומטרית
                                &       4 3 2 1 מכפלה סקלרית-גישה אלגברית  
                                        4 3 2 1 ישר-הצגה פרמטרית  
                                            2 1 ישר-הצגה אלגברית-פרמטרית-אפיינית  
                                            2 1 ישר - מפרמטרית לאלגברית וההיפך  
                                            2 1 בין ישרים: מצב וזווית  
                                        4 3 2 1 הצגה פרמטרית של מישור  
                                            2 1 הצגה אלגברית של מישור  
                                            4 3 משוואת מישור לפי 3 נקודות  
                                            2 1 משוואת מישור: מפרמטרית לאלגברית  
                                              1 משוואת מישור: מפרמטרית לאלגברית - קרוס  
                                            2 1 משוואת מישור: מאלגברית לפרמטרית  
                                              1 בין ישר ומישור  
                                          3 2 1 בין שני מישורים  
                                            2 1 מרחק בין נקודה וישר  
                                            2 1 מרחק בין נקודה ומישור  
                                        4 3 2 1 מרחק בין ישרים  
                                            2 1 מרחק בין ישר ומישור  
                                  &           1 משפט יחידות ההצגה של ישר במישור  
                                  &           1 משפט ישר מאונך למישור  
                                            2 1 שאלות בגרות - גישה פרמטרית  
                                                   
                                                   
math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות
 
 

 

 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math