תכונות טבלה - Spredsheet
לומדים         GeoGebra

גליון שעור 2 - מתכונות הגליון
לצפיה משופרת, לחצו על שורת הקלט.

הגיליון הגאומטרי (.Spreadsheet) הוא טבלה.
בטבלה טורים ובראשיהם ה .... A,B,C,D ושורות  ממוספרות.
שם של תא מורכב משם הטור ומספר השורה. למשל A1 - התא בשורה הראשונה ובטור השמאלי.שתי דרכים המוליכות להופעת הטבלה.

♦  דרך א: בתוכנה, שלא כבמסך זה, בסרגל הכלים מופיע: תצורות.
 
   בוחרים תצורות --> טבלה ולוח סרטוט. ניתן לשנות (להוסיף לוח קלט, למשל) באמצעות תצוגה.


♦  דרך ב תצוגה -->  גיליון. מופיעה טבלה .
    לוח התוכנה מחולק לשלושה: גיליון, לוח סרטוט, חלון אלגברי.

הפעלה 1: רישום שיעורי נקודה:     
1. באמצעות העכבר, נגרור את הקו השמאלי של לוח הסרטוט שמאלה, באופן שיצמצם את החלון האלגברי.
2. באמצעות העכבר, נגרור את הקו הימני של לוח הסרטוט ימינה כך שבטבלה ישארו שלושה טורים.
3. נקליק על לוח השרטוט לקבלת סרגל הכלים.
4.  נקבע נקודה בלוח הסרטוט. 
5. נקליק על הנקודה בעכבר הימני ובחירה ברשום בגליון.
החלון הנפתח מאפשר לנו לבחור את השורה בה נרצה שרישום שעורי הנקודה יתחיל.
6. גרירת הנקודה עם העכבר.
7. ראו מה נכתב בטבלה.
 
לאחר שלב 6 התוכנה רושמת את שיעורי הנקודה בגליון.  
                                
החלון שנפתח מאפשר לנו לקבוע את השורה בה יתחיל הרישום. אפשרויות - נקבע אם תרשם כותרת בשורה הראשונה של הטור.
את הטור בו ירשמו שעורי הנקודה - קובעת התוכנה. הטור שיבחר לכתיבה הוא הטור מימינו של הטור האחרון שהיה בשימוש.
לכן, אם רוצים לשים כותרת לטור מסוים, יש להתחיל לרשום בו משורה 2 ורק אחרי הרישום של התוכנה, לקבוע את הכותרת.

הפעלה 2: רישום שיעורי נקודה:     
1. נקבע את מקום סרגל הגרירה בלוח הסרטוט ובהוספה נכתוב  1.
2. בלוח הקלט נכתוב: (A=(a,2a
3. נכוון את סרגל הגרירה ל .a = -5
4. נעמוד על הנקודה A ובעכבר הימני נבחר -  רשום בגליון.
5. נגרור פעם אחת בלבד את הנקודה בסרגל הגרירה מ a=-5 ל a=5.
6. נקליק בטבלה בתא B2. נלחץ על shift ונקליק על .A11
7. עם הכפתור הימני של העכבר, על הטבלה נבחר  צור --> רשימת נקודות.
8. נקיף עם העכבר את הנקודות שעל לוח הסרטוט.
9. 
קו מגמה 
(תת תפריט רביעי משמאל) 
10.  לחצו על הקו שקיבלתם. בחלון הגאוגברי תראו את נוסחת הישר. 
 
 
 
 
הפעלה 3: חוקיות בטבלה 
1. בתא A1 נכתוב 1. בתא A2 נכתוב 2.
2. נניח את העכבר על A1 ובאמצעות הכפתור השמאלי נגרור אותו ל A2.
3. נניח את העכבר בפינה הימנית למטה (ראו תמונה משמאל) ונגרור את העכבר כלפי מטה עד A10.
4. בטור B1 נכתוב  A1^2=. (סימן השווה מופיע לפני כתיבת נוסחה בתא).
5. נניח את העכבר  בפינה הימנית למטה בתא B2.
6. נגרור את העכבר עד שורה 10.
 
 
הפעלה 4: מהטבלה ללוח השרטוט 
1. בתא A1 נכתוב  (0,1) בתא A2 נכתוב (1,2). ראו את שמות הנקודות בלוח השרטוט.
2. נניח את העכבר על A1 ובאמצעות הכפתור השמאלי נגרור אותו ל A2.
3. נקליק בעכבר בפינה הימנית למטה (ראו תמונה משמאל) ונגרור את העכבר כלפי מטה עד A10.
4. שימו לב ללוח השרטוט.
 
באמצעות גרירת העכבר, התוכנה משלימה שיעורי נקודות לפי החוקיות של שתי נקודות.
בדקו: כאשר  שיעור
y בנקודות הוא פונקציה ממעלה גדולה מ 1 של x, מהו האופן בו תוסיך התוכנה נקודות הנוספות?
  דף הבית                                                                              שעור 1שעור 3                                                                            תוכן העניינים