mapatatarhome                              

 

 

 

 

 

& & מושגי יסוד ומשפטים לפי רשימת המפמ"ר
    ישומונים למשפטים בגיאומטריה
          1           כתיבת הוכחה גיאומטרית
                           
                        הגדרות
    & & & &   5 4 3 2 1 מושגי יסוד ואקסיומות  
& 1 מהו מקום גיאומטרי
זוויות צמודות-קדקדיות
& & 2 1 הגדרות ותרגילים
                        משולשים
        & &         2 1 הכרות  
                         חפיפה
          &           1 משולשים חופפים  
      & & &       3 2 1 משפט חפיפה ראשון  
      & & &       3 2 1 משפט חפיפה שני  
      & & &       3 2 1 משפט חפיפה שלישי  
          &           1 משפט חפיפה רביעי  
                           
               

משולש שווה שוקיים

      & & &       3 2 1 הגדרה ותכונות  
        & &         2 1 משפט הפוך  
                         
                       

  דלתון

      & & &       3 2 1 הדלתון  
                           
                       

צלעות וזוויות במשולש

        & &         2 1 זווית חיצונית  
          &           1 צלעות מול זוויות  
          &           1 שתי צלעות במשולש  
                           
                        מקבילים
      & & &       3 2 1 מבוא  
      & & &       3 2 1

אקסיומת המקבילים

 
        & &         2 1 סכום הזוויות במצולע  
          &         2 1 מסקנות  
                           
                        מרובעים
    & & & &     4 3 2 1 מקבילית  
      & & &       3 2 1 מעוין  
        & &         2 1 מלבן  
          &           1 ריבוע  
        & &         2 1 טרפז  
                           
                        קטע אמצעים
        & &         2 1 משולש  
        & &         2 1 טרפז  
                           
                    קווים מיוחדים במשולש
          &           1 מפגש תיכונים במשולש  
        & &         2 1 חוצי זווית  
        & &         2 1 אנכים אמצעיים  
        & &         2 1 מרכז מעגל חוסם/חסום  
          &           1 מפגש גבהים במשולש  
                           
                        מעגל
          &           1 הכרות  
      & & &       3 2 1 זווית מרכזית  
          &           1 ממרכז המעגל למיתר  
                           
                        פרופורציה ודמיון
          &           1 הכרות  
      & & &       3 2 1 משפט תאלס  
                      1 דמיון משולשים
    & & & &     4 3 2 1 משפטי דמיון  
        & &     4 3 2 1 משולשים דומים  
          &           1 יחס שטחים  
        & &         2 1 תרגילים  
          &           1 מבגרות 4 י"ל  
          &           1 מבגרות 005  
                           
 
math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות

   
     
     

 

 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math