mapatatarhome                                           

 

 

 

 

         

בסיס

 
  &   שברים - חזרה  
  & &     2 1   שורש ריבועי    
&

 

 

 

 

דברים שעדיף  לדעת  על פה

 
& & 2 1 ערך מוחלט
                     
         

פעולות חשבון בביטויים אלגבריים

 
      &           1   מבוא    
      &           1   חיבור (שבר)    
      &           1   חיסור (שבר)    
                  1   כפל    
                  1   חילוק    
                     
                 

פרוק לגורמים

 
  & & &       3 2 1   מבוא    
& & 2 1   גורם משותף  
& 1   חלוקה לקבוצות  
              3 2   כפל מקוצר-הוכחות    
& & & &     4 3 2 1   כפל מקוצר    
      &           1   טרינום    
                     
             

פתירת משוואות

 
                2 1  

מבוא

   
                         
         

משוואות ממעלה ראשונה

 
    & &         2 1   הצבה    
    & &         2 1   השוואת מקדמים    
                         

משוואות ממעלה שנייה

                  1   מבוא    
                  1   פתרונות    
                  1   מספר הפתרונות    
                           
         

משוואות אי רציונליות

 
    & &     4 3 2 1   תרגילים    
                         
   

משוואות פרמטריות מעלה ראשונה

 
& 1   קביעת נושא  
& & & 3 2 1 נעלם אחד  
    & &         2 1   שני נעלמים    
 
       

בעיות-משוואה ממעלה ראשונה

 
                2 1   נעלם אחד    
& 1   בעיות גיל  
 
                     

בעיות תנועה

 
& & & &     4 3 2 1   הכרות    
& 1   שונות  
& & 2 1 מבגרות 4 יח"ל  
      &         2 1   מבגרות 5 יח"ל    
                           
         

אחוזים-תערובת

 
    & &         2 1   הכרות    
                2 1   נוסחת קסם    
& 1   תמורת האחוז  
    & &         2 1   גודל יסודי    
      &           1   אחוז    
      &           1   סיכום    
                  1   אחוז - 4 יח"ל    
                           
                      בעיות הספק  
    & &         2 1   הכרות    
    & &         2 1   מילוי / ריקון    
      &           1   מילוי - 4 יח"ל    
      &           1   מילוי - 5 יח"ל    
                  1    דרכים - הספק    
    & &         2 1   שאלת 5 יח"ל    
 
             

פולינומים

 
                2 1   חלוקת  פולינום  בפולינום    
                           
             

אי  שוויונים

 
  & & &       3 2 1   הכרות    
    & &         2 1   מעלה  ראשונה    
      &       3 2 1   מעלה  שניה    
  & & &       3 2 1   מעלה שניה    
            4 3 2 1   מעלה  גדולה  מ 2    
&& & & &   5 4 3 2 1   ערך  מוחלט    
                         

חקירת פונקציה ריבועית

 432 1
& 4 3   2 1   מבוא  
& & 4 3 2 1   חקירה  
    & &         2 1   משאלוני בגרות    
                         
         

שורשי משוואה ריבועית

 
&& & & & 5 4 3 2 1 חוקי ויאטה  
& & & &     4 3 2 1   פתרונות וסימנם     
                         
             

אינדוקציה

 
      &       3 2 1   נוסחאות סכום    
    & &         2 1   איבר משתנה    
                2 1   הוכחת  חילוק    
                  1   זוגי–אי  זוגי    
     

&

      3 2 1   אי שוויונים    
     

&

        2 1   איבר משתנה    
3 2 1   חוק נסיגה  
                           
                     

משוואות/אי שוויונים  מעריכיים

 
& & & & 4 3 2 1   כללי חזקות    
& & & 4 3 2 1   כללי חזקות    
      &         2 1   סיכום כללים      
  & & &       3 2 1   משוואות      
      &       3 2 1   משוואות      
      &     4

3

2 1   אי שוויונים      
                2 1   משאלוני 4 יח"ל      
                2 1   משאלוני 5 יח"ל      
                 
             

לוגריתמים

 
            4 3 2 1   הכרות    
              3 2 1   חוקי הלוגריתמים    
                  1   החוקים טועים?    
    &           2 1   ביטויים    
            4 3 2 1   משוואות    
            4 3 2 1   מעבר בסיס    
                  5   משוואות    
                2 1   משאלוני 4 יח"ל    
                2 1   משאלוני 5 יח"ל    
  & & &       3 2 1   אי שוויונים    
      &           1   חידות    
  & & &       3 2 1   אי שוויונים    
  & & &       3 2 1   5 יחל    
                         
       

סדרות

 
      &     4 3 2 1   מבוא    
& & & & 4 3 2 1 סכום איברים
                           
                      סדרה חשבונית
  & & &       3 2 1   הכרות    
& & & &     4 3 2 1   איבר כללי הכרות    
      &           1   מספרים-מבוא    
  & & &       3 2 1   מספרים    
    & &         2 1   שאלות    
    & &         2 1   איברים במקום זוגי/אי זוגי    
    & &         2 1   הוכחת  תכונות    
& & & 4 3 2 1 סכום איברים
      &           1    מקום זוגי/איזוגי    
                         
              סדרה הנדסית  
  & & &       3 2 1   הכרות    
& & & &     4 3 2 1   האיבר הכללי    
              3 2 1   סכום  
                         
                      חוק נסיגה  
& & & 3 2 1 הכרות  
& & 2 1   בעיות ראשונות  
    & &         2 1   משאלוני 5 יח"ל    
                         
                      גידול ודעיכה  
              3 2 1   הכרות    
    & &         2 1   M0  מציאת    
                         
            סדרה הנדסית אינסופית  
    & &         2 1   מבוא    
      &         2 1   שברים מחזוריים    
                         
ההפרשים יוצרים סדרה
    & &         2 1   חשבונית/הנדסית    
             

מספרים  מרוכבים

 
              3 2 1   הכרות    
                2 1   פעולות חשבוניות    
            4 3 2 1   המישור של גאוס    
                  1   גאוס-4 פעולות    
                2 1   משפט דה מואבר    
                  1   שאלות בגרות    
                2 1   מעריך שיברי    
                  1   שורשי היחידה    
                  1   תרגול    
                             
math
algebra
trigo
hedva
handasa
ana
vector
Geo
הסתברות

 
   
   

 

 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math